Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty TNHH Kobelco Compressors Việt Nam và những công ty cùng tập đoàn (gọi đây gọi chung là Kobelco) thừa nhận rằng tất cả những thông tin do bạn, khách hàng và đối tác cung cấp trong quá trình giao dịch kinh doanh với Kobelco đều phải được xử lý và bảo vệ cẩn thận tới mức tối đa. Do đó, Kobelco sẽ tuân theo chính sách căn bản dưới đây để hoàn thành trách nhiệm của mình.

(1) Trong quá trình xử lý bất cứ thông tin cá nhân nào, Kobelco đảm bảo tuân thủ toàn toàn với Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân (Private Information Protection Law) (sau đây gọi là Luật), những điều luật và quy định khác có liên quan, và thực hiện theo những nguyên tắc về việc bảo vệ thông tin cá nhân được chấp nhận rộng rãi như là những nguyên tắc công bằng và hợp lý. Ngoài ra, Kobelco sẽ tiếp tục cố gắng nâng cao khả năng xử lý những thông tin các nhân đó.
(2) Kobelco sẽ liên tục cập nhật và sửa đổi các quy định và hệ thống quản lý để xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo sự tuân thủ của các nhân viên công ty với những quy định và hệ thống đó. Ngoài ra, Kobelco sẽ đảm bảo thực hiện giám sát phù hợp đối với những cá nhân, tổ chức do công ty ủy thác, nếu có.
(3) Kobelco sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong chừng mực và vì những mục đích cụ thể (sau đây gọi là Mục đích), sẽ được công bố hoặc được thông báo cho những người có liên quan đến thông tin được sử dụng.
(4) Kobelco sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để quản lý và bảo vệ hợp thức những thông tin cá nhân để không cho những thông tin này bị rò rỉ, mất mát hoặc bị làm sai lệch.
(5) Thông qua phòng ban cụ thể của mình, Kobelco sẽ thực hiện mọi nỗ lực để lập tức tiếp nhận, điều chỉnh, hiệu chỉnh, xóa bỏ hoặc dừng đăng tải những thông tin cá nhân do công ty sở hữu ngay khi xác thực rằng người đưa ra yêu cầu xử lý thông tin đó đúng là chủ thể của dữ liệu.

Kobelco chỉ có thể sử dụng thông tin cá nhân đúng luật để thực hiện hoạt động kinh doanh hiệu quả theo những mục đích kinh doanh trong giới hạn mà hoạt động kinh doanh yêu cầu:

[1] để thông báo và cung cấp sản phẩm và dịch vụ;
[2] để phát triển sản phẩm và dịch vụ;
[3] để thu mua nguyên vật liệu thô, sản phẩm và dịch vụ; và
[4] để phản hồi những yêu cầu cung cấp thông tin.

Kobelco có thể chia sẻ thông tin cá nhân, bao gồm tên riêng, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, lịch sử mua sản phẩm, nơi làm, chức vụ, v.v… với các công ty trong cùng tập đoàn có tên được liệt kê trong chính sách này khi có Mục đích. Kobelco sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng đó. Đối với bất cứ yêu cầu cung cấp thông tin, khiếu nại nào, hãy liên hệ theo địa chỉ được cung cấp trong chính sách này.

Kobelco sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất cứ bên thứ ba nào trừ trường hợp sử dụng thông tin cá nhân trong nội bộ nhóm các công ty cùng tập đoàn của Kobelco hoặc cung cấp cho những cá nhân, tổ chức do công ty ủy thác có tên được liệt kê dưới đây và trong những trường hợp sau đây:

[1] Khi người sử dụng có được sự chấp thuận cho phép sử dụng từ trước;
[2] Khi thông tin được tiết lộ thuộc dạng thức dữ liệu thống kê và không thể sử dụng để nhận biết bất cứ cá nhân nào;
[3] Khi buộc phải tiết lộ do yêu cầu của luật pháp và các quy định hiện hành. Đồng thời, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để phản hồi yêu cầu của trát đòi hầu tòa và các lệnh tòa;
[4] Khi cần thiết phải tiết lộ thông tin để bảo vệ sinh mạng, tránh tai nạn cho người, thiệt hại đối với tài sản cá nhân, mà công ty khó có thể xin được sự đồng thuận của các cá nhân về việc tiết lộ thông tin cá nhân của họ; hoặc
[5] Khi cần thiết phải tiết lộ thông tin cá nhân để hỗ trợ công vụ của cơ quan chính quyền hoặc của thành phố mà sự từ chối cho phép tiết lộ thông tin cá nhân của các cá nhân sẽ hạn chế quá trình thực hiện công vụ đó.

Kobelco sẽ bảo vệ thông tin cá nhân để tránh không bị tiết lộ hoặc làm sai lệch, và lập tức thực hiện tất cả các biện pháp trong trường hợp khẩn cấp.

[1] Sử dụng Cookie
Cookie có thể được sử dụng để đảm bảo an toàn và cung cấp thông tin phù hợp cho bạn. Cookie là một đoạn tin được truyền từ máy chủ lưu trữ website của Kobelcos tới trình duyệt và có thể được lưu trong ổ cứng máy tính của bạn hay thiết bị lưu trữ khác. Bản thân Cookie không chứa bất cứ thông tin nào có thể giúp Kobelco xác định ra người sử dụng.
Bạn có thể quyết định chấp nhận hoặc chặn không cho Cookie biết lập vào trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận Cookie, có thể bạn sẽ không có khả năng sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên website do Kobelco quản lý.
[2] Thông tin lưu trữ về quá trình duyệt nội dung Nếu bạn ghé thăm website do Kobelco vận hành thì những thông tin về phiên truy cập của bạn sẽ được lưu giữ trên máy chủ lưu trữ website. Những thông tin này không được sử dụng vì bất cứ lý do nào khác ngòai lý do thu thập số liệu thống kê số lần truy cập của bạn.

Bạn có thể yêu cầu được cấp xác nhận về việc liệu Kobelco có đang lưu giữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hay không, và xác nhận về việc sử dụng thông tin cá nhân do Kobelco lưu giữ. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, Kobelco yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ chứng minh nhận dạng cá nhân. Khi Kobelco xác định rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, Kobelco sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn do Kobelco lưu giữ cho bạn trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý.

Bạn có thể yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, Kobelco yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ chứng minh nhận dạng cá nhân. Khi Kobelco xác định rằng việc hiệu chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin là cần thiết, Kobelco sẽ hiệu chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn do Kobelco lưu giữ trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý.

Bạn có thể yêu cầu dừng sử dụng hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, Kobelco yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ chứng minh nhận dạng cá nhân. Khi Kobelco xác định được rằng cần thiết phải dừng sử dụng hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân phù hợp với Phần 27 của Luật, Kobelco sẽ dừng sử dụng hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn hiện Kobelco đang lưu giữ trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý. Xin lưu ý rằng nếu chúng tôi không thể sử dụng một phần hoặc tất cả thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể không có khả năng cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi trân thành cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của bạn. (Có thể có trường hợp chúng tôi không đáp ứng yêu cầu dừng sử dụng hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân, nếu thông tin cá nhân đó được quản lý phù hợp với các điều luật và quy định liên quan.)

Những truy vấn liên quan tới bất kỳ yêu cầu nào của bạn được nêu ở các Phần 6, 7, 8 kể trên đề cập đến những thông tin cá nhân của bạn do Kobelco xử lý cũng như những truy vấn của bạn liên quan tới những thông tin cá nhân khác cần phải được gửi tới địa chỉ được cung cấp dưới đây.

Địa chỉ liên hệ để truy vấn thông tin

Những truy vấn của bạn sẽ được tiếp nhận bởi bộ phận cung cấp thông tin nơi bạn đã thông báo cho Kobelco biết vào thời điểm bạn cung cấp thông tin cá nhân, hoặc được người phụ trách tiếp nhận nếu bạn có một tài khoản với Kobelco. Bạn sẽ nhận được thông báo về phương thức xác nhận thông tin nhận dạng cá nhân và lệ phí khi bạn liên hệ với họ. Hãy liên hệ ban thông tin dưới đây nếu bạn không biết cần phải liên hệ ở đâu.

Nơi cung cấp thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Kobelco Compressors Việt Nam
Phòng Hành Chính
Số điện thoại: +84 (0)4-3944-7781/82
Fax: +84 (0)4-3944-7780